Allmänna försäljningsvillkor -

Företag

Tillämplighet

Dessa  allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Kunden och Beslaget(”Säljaren”) såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.

Offert och orderbekräftelse

Säljarens offert eller anbud gäller, med de undantag som anges i dessa allmännaförsäljningsvillkor samt om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från offertens/anbudetsdatum.

Offerten/anbudet är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.Orderbekräftelse från Säljaren som Kunden inte skriftligen anmärkt mot inom 8 dagar efter bekräftelsens datering, skall anses vara godkänd i dess helhet av Kunden.

Priser och betalning

Alla priser baseras på de för Säljaren gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för Säljarens offert/anbud respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från Säljarens leverantör, ändrade tull-,frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför säljarens kontroll, förbehåller sig Säljaren rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. Ökade hemtagningskostnader föranledda av Kundens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av Kunden.

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt eller liknande skatter och/eller avgifter. Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har avtalats.

Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats.Om Kunden ställer in betalningarna, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, har Säljaren rätt att stoppa leverans ochställa som villkor för leverans att Kunden betalar kontant eller ställer fullgod säkerhet för det avtalade priset och övriga kostnader som skall betalas av Kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditbedömning av Kunden, även innefattande inhämtande av kreditupplysning, samt att med anledning av denna bedömning fordra att Kunden betalar kontant.

Säljaren har rätt att innehålla leverans om Kunden underlåter att betala. Godset förblir säljarens egendom till dess att det blivit till fullo betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.

För det fall Kunden inte betalar inom föreskriven tid, eller inom den tid som annars särskilt har avtalats, skall dröjsmålsränta utgå uppgående till vid var tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter, samt dröjsmålsavgift enligt information på fakturan.

Om betalning inte sker inom sextio (60) dagar från förfallodagen, trots påminnelse, äger Säljaren – utan hänsyn tagen till vad som stadgas i första stycket – rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden.

Anmärkning mot faktura skall för att kunna prövas, framställas inom 8 dagar från

fakturadatum.

Leveranstid och försening

Leverans skall ske i enlighet med vad som föreskrivits i orderbekräftelsen. Utöver den i det individuella avtalet fastställda leveranstiden är Säljaren vid behov berättigad till förlängning av leveranstiden med ytterligare en fjärdedel av den avtalade leveranstiden, dock minst en vecka och högst en månad. Leverans har skett i rätt tid om godset inom leveranstiden (eller ny leveranstid efter förlängning) antingen avhämtats/avsänts eller anmälts färdigt för avhämtande/avsändande.Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt Säljarens lager, Västbergaenligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. För det fall Säljaren i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport och försäkring av godset, debiteras Kunden de kostnader som följer därav. Vid frakter utanför Sverige gäller annan taxa. För mer information kring utlandsfrakt kontakta orderavdelningen.

Säljaren ansvarar inte för försenad leverans som beror på förhållanden hos Säljarens leverantör om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Säljarens kontroll. Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår iSäljarens ordinarie sortiment) saknar Kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Säljarens kontroll. I den utsträckning avtalad leverans avser standardprodukter har Kunden hävningsrätt omförseningen överstiger 10 dagar utöver den förlängningstid som Säljaren är berättigad till enligt punkt 14.

Mottagningskontroll, fel eller brist

Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samtkontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till transportören och noteras på fraktsedeln när godset kvitteras. Kunden skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

Anmärkning mot levererad mängd skall göras inom 8 dagar från godsets mottagande.

Anmärkning mot kvalitet, toleranser m.m. skall göras omedelbart efter det att avvikelsen upptäckts, dock senast 1 månad från det att godset mottagits. Underlåter Kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid, trots att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar Kunden rätten att göra felpåföljder gällande. Visar sig gods vara behäftat med fel är Säljaren skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset. Det står Säljaren fritt att välja vilken av åtgärderna denne skall vidta. Säljaren har dock inget ansvar för fel som beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens kontroll. Omständigheter hos Säljarens leverantör skall anses ligga utanför Säljarens kontroll. Om Säljaren inte inom skälig tid avhjälper fel, har Kunden rätt att häva avtalet avseende den del av leveransen som belastas av felet. Denna Kundens hävningsrätt omfattar hela leveransen om den del som är behäftad med fel är en väsentlig del av leveransen och syftet med leveransen genom felet förfelas. Kundens hävningsrätt inträder som tidigast fyra veckor efter det att felet skulle ha avhjälpts.

 

Avbeställning

Avbeställning av ännu inte levererat gods får endast ske efter skriftligt godkännande från

Säljaren. För det fall Säljaren godkänner avbeställningen äger Kunden endast rätt till ersättning för erlagt pris. Kunden skall, med undantag för erlagt pris, helt kompensera Säljarens förlust med anledning av avbeställningen.

Retur

Retur av skadat eller felaktigt gods får ske först då Säljaren godkänt retur.

Vid retur av godset skall godset levereras åter till Säljaren på Kundens bekostnad med originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till Kunden. Om så inte sker krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.

Då Säljaren har godkänt retur, trots att fel i gods eller leverans inte föreligger, krediteras

Kunden fakturavärdet med avdrag för 20 procent samt en returhanteringsavgift på 250 kr. För leverans av godset till Säljaren gäller vad som stadgas därom i punkten 28.

Gods som inte tillhör Säljarens lagersortiment krediteras endast om Säljarens leverantör accepterar returen.

Ändring av och/eller tillägg till order

Ändring av och/eller tillägg till order godtas endast om ändring eller tillägg sker på samma arbetsdag som den ursprungliga tidpunkten för orderläggning. Därefter betraktas ändringaroch tillägg att betraktas som ny order.

Ansvar för sakskada orsakad av levererat gods (produktskada)

Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar på fast eller lösegendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då godset är i Kundens besittning.

Kunden skall hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredjeman för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.

Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om denne har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Kunden på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt 25, skall den andra parten genast skriftligen underrättas härom.

Säljaren och Kunden är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererat gods. Det inbördes förhållandet mellan Säljaren och Kunden skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande.

Befrielsegrunder (force majeure)

Följande omständigheter utgör befrie lsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer, och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel eller arbetskraft, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från leverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund enligt 26, skall utan dröjsmål

skriftligen underrätta den andra parten när sådan omständighet inträffar och när den upphör. Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentligbetydelse för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än 3 månader av befrielsegrund som nämns i 26.

Prover, ritningar och tekniska beskrivningar

Av Säljaren tillhandahållna prover, ritningar och tekniska beskrivningar är och förblir säljarens egendom och är skyddade av Upphovsrättslagen (1960:729) och utgör företagshemligheter enligt Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409). Materialet får inte kopieras, delges för tredje man eller på annat sätt användas på ett sätt som kan skada Säljarens intressen.

Uppgifter om vikter, dimensioner, prestanda eller andra data som lämnats i kataloger,broschyrer ritningar eller annat informationsmaterial är ungefärliga och Säljaren förbehåller sig rätten att även under pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller orsaker utanför Säljarens kontroll. Säljaren reserverar sig också för rena tryckfel i marknadsföringsmaterial.

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

Utöver vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor har Säljaren inte något ansvar fördröjsmål eller fel i godset. Säljaren har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Säljaren inte har agerat grovt vårdslöst.

Publicerad information om Säljarens gods som härrör från Säljarens leverantörer utgör inte i sig någon garanti från Säljarens sida innebärande att godset till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om attgodset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive gods samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att Kunden själv noggrant skall bedöma godsets lämplighet för avsedd användning.

Säljarens vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som Säljaren vid varje tillfälle besitter om godset och dess användningsområden.

Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om godsets speciella egenskaper eller användningsområden. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godsets egenskaper är i överensstämmelse med Kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Säljarens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Säljaren skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

Tvist och tillämplig lagTvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med

reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för förenklat skiljeförfarande meden skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockhom. Om tvisteföremålets värde understiger tre prisbasbelopp skall tvisten dock avgöras i allmän domstol med Stockholm tingsrätt som första instans. På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen